CHƯƠNG TRÌNH NGHIÊN CỨU SINH CỦA SIM GE VÀ CHI PHÍ - Học viện SIM
 

CHƯƠNG TRÌNH NGHIÊN CỨU SINH CỦA SIM GE VÀ CHI PHÍ

CHƯƠNG TRÌNH NGHIÊN CỨU SINH CỦA SIM GE VÀ CHI PHÍ

CHƯƠNG TRÌNH HỌC KỲ KẾ TIẾP THỜI GIAN HỌC PHÍ (SGD)(bao gồm 7% GST)
Đại học Luân Đôn, Anh (Lead College: Trường Kinh tế và Khoa học – Chính trị Luân Đôn)
Tốt nghiệp Cao đẳng ngành:l  Kế toán

l  Ngân hàng

l  Kinh tế

l  Tài chính

l  Kinh doanh điện tự và Truyền thông Xã hội

l  Quan hệ Quốc tế

l  Quản trị

l  Chính trị

Tháng 9 1 năm S$9,700
Đại học Warwick, Anh
MSc ngành:l  Quản trị Kỹ sư Kinh doanh

l  Quản trị Logistics và Chuỗi cung ứng

l  Quản trị Chương trình và Dự án

Tháng 4/Tháng 10

Tháng 4/Tháng 10

 

Tháng 10

1 năm S$32,100
Đại học Birmingham, Anh
MSc Kinh doanh Quốc tếMSc Quản trị

MSc Quản trị: Sáng tạo và Kinh doanh (Entrepreneurship and Innovation)

MSc Quản trị: Khả năng lãnh đạo và thay đổi (Organizational Leadership and Change)

MSc Quản trị: Chiến lược (Strategy)

MSc Quản trị: Kinh tế (1)

MSc Quản trị: Kinh tế Quốc tế (1)

Tháng 10 1 năm S$26,964
MSc Đầu tư S$29,660.40

Leave a Comment