ĐIỀU KIỆN ĐẦU VÀO CỦA SIM IA - Học viện SIM
 

ĐIỀU KIỆN ĐẦU VÀO CỦA SIM IA

ĐIỀU KIỆN ĐẦU VÀO CỦA SIM IA

– Secondary 1 (year 7): HS học xong lớp 6 (đủ 12 tuổi)

– Secondary 2 (year 8): HS học xong lớp 7 (13 tuổi)

– Secondary 3 (year 9): HS học xong lớp 8 (14 tuổi)

(*) SIM IA không nhận HS vào chương trình Seconday 4 (Year 10)

*Học sinh vào Year 7 (lớp 6) phải hoàn thành 6 năm học Cấp 1

*Học sinh phải đậu Kỳ Kiểm tra đầu vào của SIM IA gồm tiếng Anh, Toán và 1 cuộc phỏng vấn ngắn

*Thời gian nộp đơn từ tháng 2 đến 15/7/ 2017

Leave a Comment